Familieperspektivet ved Familiebehandlere Katrine Lund og Henrik Berg

Vi arbejder med at skabe rum for udvikling og forandring. Vi er familiebehandlere og gør os umage i at møde børn, unge og familier med stor respekt og indlevelse. Vi forsøger at se bag om adfærd og forstå de mentale tilstande som følelser, behov, intentioner, tanker og fornemmelser, der ligger bag ved det, der umiddelbart træder frem.


Vi skaber udvikling og forandring - også der, hvor det ser allermest vanskeligt ud!

Indsatser

Familievejledning


 • Paragraf 11.3 eller 11.8


 • Afgrænset problematik


 • Vejledning og psykoedukation i forhold til psykiatrisk diagnose som ADHD eller autisme


 • Vejledning, understøttelse, psykedukation og praktisk pædagogisk arbejde herunder udarbejdelse af strukturelle skemaer som piktogrammer, konkreter og "ord og billeder"


 • I familiernes hjem


 • Mål- og handleplan


 • Afsluttende status og vurdering

Familiebehandling


 • Paragraf 52.3.3


 • Omfattende problematik herunder intensiv familiebehandling.


 • Variabel  og fleksibelt timeantal.


 • Familibehandling i familiens hjem.


 • Anvendelse af AMBIT: Fokus på team, netværk, familie og læring. 


 • Traumebehandling.


 • Udarbejdelse af sikkerhedsplaner og tovholder på arbejdet i familien. 


 • Mål- og handleplan


 • Afsluttende status og vurdering.

Samværsopgaver


 • Støttet og overvåget samvær, hvor der er bekymring for barnets sikkerhed og/eller trivsel under samværet. 


 • Samvær kan ligge i hverdage.

Faglig understøttelse


 • Supervision til fagpersonale samt pleje- og aflastningsfamilier


 • Undervisning/kurser til forældre til børn med diagnoser samt undervisning i MBT.                  

Kontaktpersonsopgaver


 • Relationsarbejde som biddrager til udvikling hos den unge/barnet. 


 • Målrettet indsatser. Eksempelvis ved at fastholde skole og uddannelse og fritid.
 • Udvikle sociale færdigheder. 
 • Fokus på resourccer hos den unge/barnet.


Aflastning/UDP-(UngDomsPerspektivet)


 • Mulighed for aflastning under §84 . 
 • ADL træning. Eksempelvis deltage i planlægning af og udførelse af indkøb, madlavning mm.


 • Udvikle sociale færdigheder. 
 • Fokus på resourccer hos den unge/barnet.
 • Give barnet/ den unge positive oplevelser i form af aktiviteter. Barnet/den unge vil også blive lyttet til i forhold til interesser og ønsker for aktiviterne.


Vores team

Katrine/Medejer

Jeg er uddannet pædagog ved Frøbel seminariet Roskilde i 2007 og har gennem de seneste mange år efteruddannet mig og arbejdet som familiebehandler.


Min faglige rejse startede i børne- og ungdomspsykiatrien i Roskilde og førte mig videre som familiebehandler i Høje Taastrup kommune.

Jeg har gennem de seneste seks år arbejdet med kommunes mest komplekse familier herunder intensive og højt stilladserede indsatser, udarbejdelse af sikkerhedplaner samt traumebehandling som del af indsatsen i familiebehandlingen.

Jeg har stor erfaring i, at arbejde med udvikling af forældrekompetencer, så forældrene er i stand til at skabe vedvarende mulighed for barnets sikkerhed, udvikling og trivsel. 


Specifikke erfaringer:


- Diplomuddannelse i miljøterapi og udviklingspsykologi


- Erfaring i arbejdet med alvorlig psykopatologi herunder udredning og diagnosticering samt behandling af psykiatriske problemstillinger fra børne- til voksenpsykiatri. - MBT/MBT-F (Mentaliseringsbaseret terapi for familier)


- Udarbejdelse af PDI interview som led i udvikling af forældrekompetencer. 


- Erfaring i flerfamilieaktiviteter som psykoedukerende og netværksdannelse til sårbare familier. 


- AMBIT certificeret.


- Erfaring i arbejdet med komplekse familier herunder anbringelsestruede børn og unge. Dokumenteret effekt i at arbejde helhedsorienteret med fokus på familien, professionelt og privat netværk, teamet omkring familien samt trække læring ud af indsatsen, med det formål at sikre hele familien bedst mulighed for, at have et liv med mulighed for udvikling, trivsel og forandring.


- Stor erfaring i udarbejdelse og implementering af sikkerhedsplaner, som sikrer fysisk og psykologisk sikkerhed. 


- Samarbejde med socialstyrelsen på baggrund af lovende praksis omhandlende "intensiv familiebehandling."

 •  
 •  suden MBT-F terapeut (mentaliseringsbaseret familieterapeut) i arbejdet som familiebehandler i Høje Taastrup kommune og netop certificeret i AMBIT.


 

Henrik/Medejer

Jeg er uddannet pædagog ved Frøbel seminariet Frederiksberg og har gennem 6 år arbejdet som familiebehandler.


Jeg har arbejdet i børne og ungdomspsykiatrien i Glostrup og senere som pædagogisk konsulent i skoleregi herunder etablering og afholdelse af familieklasser i Solrød kommune. De sidste år har jeg arbejdet som familiebehandler i Høje Taastrup kommune. I arbejdet som familiebehandler har jeg arbejdet med en bred vifte af problemstillinger. De senere år har jeg særligt arbejdet med intensiv familiebehandling i familier, hvor der er meget høj bekymring for mistrivsel hos børnene.


Specifikke erfaringer:


- Diplomuddannelse i Miljøterapi og pædagogisk psykologi


- MBT/MBT-F terapeut (mentaliseringsbaseret familieterapeut)


- Erfaring med alvorlig pskykopatologi særligt hos børn og unge.


- Udarbejdelse af PDI interview som led i udvikling af forældrekompetencer. 


- Erfaring i flerfamilieaktiviteter som psykoedukerende og netværksdannelse til sårbare familier. 


- Certificeret i AMBIT


- Erfaring i arbejdet med komplekse familier herunder anbringelsestruede børn og unge. Dokumenteret effekt i at arbejde helhedsorienteret med fokus på familien, professionelt og privat netværk, teamet omkring familien samt trække læring ud af indsatsen, med det formål at sikre hele familien bedst mulighed for, at have et liv med mulighed for udvikling, trivsel og forandring.- Stor erfaring i udarbejdelse og implementering af sikkerhedsplaner, som sikrer fysisk og psykologisk sikkerhed. 


- Samarbejde med socialstyrelsen på baggrund af lovende praksis omhandlende "intensiv familiebehandling."


Om os

Vi er et team bestående af to familiebehandlere.

Vi er begge uddannet pædagoger med efteruddannelse indenfor:


 • Udviklingspsykologi
 • Miljøterapi herunder psykodynamisk og systemisk uddannelse.
 • Stor viden og erfaring inden for gennemgribende udviklingsforstyrrelser (Autisme og andre neuropsykiatriske diagnoser) fra børne- og ungdomspsykiatrien.
 • Mentaliseringsbaseret uddannelse i arbejdet med sårbare unge og deres familier
 • Mentaliserings baseret familieterapi herunder traumebehandling.
 • Certificeret i AMBIT fra Anna Freud instituttet i London med fokus på højrisikofamilier. 
 • Samarbejde med socialstyrelen om satspuljemidler til indsats i kommuner "Styrket familiebehandling."


Vi har begge mange års erfaring fra psykiatriens døgnafdelinger i Region Sjælland samt Hovedstaden – både fra børne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien samt efterambulant behandling af tidligere indlagte patienter med fokus på psykoedukation og fastholdelse af mestringsstrategier. Vi har et bredt kendskab til samtlige psykiatriske problemstillinger samt diagnoser.


Vi arbejder ud fra et bredt teoretisk grundlag med afsæt i den psykodynamiske, kognitive og tilknytnings- og mentaliseringsbaserede tilgang. 
På baggrund af bred faglig viden tilbyder vi, at arbejde målrettet med udsatte børn, unge og familier gennem et værdigrundlag præget af høj etik, mellemmenneskelig varme og en tro på at udvikling og forandring kan skabes selv i meget udsatte og sårbare familier. 


Vi har erfaring i, at arbejde med og i udsatte familier dels konsultativt og vejledende under paragraf 11.3 men også under mere intensive og indgribende foranstaltninger med familiebehandling under paragraf 52.3.3 i eget hjem. Vi har erfaring i udarbejdelse og anvendelse af sikkerhedsplaner, som en måde at skabe fysisk såvel som psykologisk sikkerhed for børnene gennem netværk, tæt opfølgning og professionel ekspertise samt tilstedeværelse. 


Vi arbejder målrettet og intensivt med udvikling af forældrekompetencer jf. handleplan, som sikrer mindre indgribende foranstaltninger som anbringelse. 


Vi har gennem en årrække afholdt forældrekurser "Sammen om dit barns udfordinger" til forældre, som har børn med neuropsykiatriske diagnoser som ADHD og gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Kurset er baseret på psykoedukation samt netværksdannelse til forældre til et barn med diagnose.  


Vi har et blik for at arbejde dynamisk og, at bevæge os fra mere indgribende foranstaltninger på indsatstrappen til at barnet/familien oplever sig mere integreret i samfundet fx. ved uddannelse, job, fritidsliv mm. 


Vi har viden om og stor erfaring i at arbejde tværfagligt og tværsektulet med ønske og tro på, at en helhedsorienteret tænkning er væsentlig for familiens generelle trivsel og evne til at fastholde positiv udvikling fx. jobcenter, sundhedssektor, fritidsliv og interne samarbejdspartnere som institutioner, skoler mm. 

 Udtalelser

Helle

Jeg har lært meget om mig selv og mine 7 børn. Jeg fik hjælp på et tidspunkt hvor det var helt galt og alle kunne være blevet anbragt. Jeg måtte lære nyt fx at stoppe med at slå. På et tidspunkt kom familiebehandlerne hver dag og i mange timer. Det var hårdt men det hjalp. Vi har fået det meget bedre og fx går alle børnene i skole og har fået fritidsinteresser. 

Karen

Jeg har fået et bedre forhold til min søn og forstår ham nu på en helt anden måde. Han har fået en autisme diagnose og jeg ved nu hvor stor betydning det har med forberedelse og struktur. Jeg har stor glæde af piktogrammer og skemaer men vigtigst af alt er, at jeg forstår ham bedre. 

Karina

Min datter blev anbragt men jeg fik muligheden for, at få hjælp under hendes anbringelse. Det betød, at jeg fik mit barn hjem efter 1 års frivillig anbringelse. Jeg fik arbejdet med mig selv og har udviklet mig meget. Jeg får nu familiebehandling sammen med min datter for, at holde fast i det gode og kigge på det svære sammen.

Hans

Jeg samarbejder bedre med min kæreste om børnene og vores konflikter er blevet mindre. Det betyder at børnene trives og udvikles bedre. Vi prøver at sætte børnene i fokus og få det til at virke selvom det også er svært når vi begge har diagnoser.  

Kontakt os

Henrik Berg

Telefon: 40888859

Email: Henrik@familieperspektivet.dk

Katrine Lund

Telefon: 29722848

Email: Katrine@familieperspektivet.dk